• Dec 14-15, 2020
  • Sahara Star, Mumbai

FOR PARTNERSHIP/EXHIBITIONS ENQUIRIES

JATIN NEHRA
+91-7042671306
jatin.nehra@reedexpo.co.uk

KUNAL KUMAR
+91- 7838577728
kunal.kumar@reedexpo.co.uk

WASEEM AHMAD
+91-9833628852
waseem.ahmad@reedexpo.co.uk

BINDU PILLAI
+91-9820324063
bindu.pillai@reedexpo.co.uk

DEVIDUTTA ROYPITAM
+91-9900785685
devidutta.roypitam@reedexpo.co.uk

FOR DELEGATE REGISTRATIONS

PRIYANKA SAGAR
Mob: +91-9818820279
priyanka.sagar@reedexpo.co.uk
 

DUSHYANT MISHRA
Mob. +91-90153 41479
dushyant.mishra@reedexpo.co.uk

DOWNLOAD E-BROCHURE

FOR AWARDS ENQUIRIES

NIVISHA SINHA
+91- 9560208618
nivisha.sinha@reedexpo.co.uk